Sukladno članku 31. Zakona o knjižnicama (NN 105/97.) Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj ( NN 43/01) definirana je osnovna zadaća matične djelatnosti kao obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica u Republici Hrvatskoj, unapređivanje stručnog rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse radi što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti (čl. 2. Pravilnika).
Poslovi matične djelatnosti su temeljni i razvojni. Temeljne poslove čini nadzor nad stručnim radom narodnih i školskih knjižnica izravnim uvidom u njihov rad i na temelju izvješća dostavljenih na zahtjev, praćenje rada narodnih i školskih knjižnica, proučavanja njihovog stanja i potreba, ustroja, poslovanja, savjetovanje i predlaganje rješenja o stručnom radu, stručnom uređenju i poslovanju, poticanje knjižnica na sustavnu izgradnju ukupnih zbirki, posebice zbirki na drugim medijima, koordiniranje rada i poticanje suradnje među knjižnicama, poticanje stručnog usavršavanja, poticanje i sudjelovanje u zaštiti knjižne građe koja ima svojstvo kulturnog dobra , a nalazi se u knjižnici i drugi poslovi.. Razvojni poslovi su poslovi planiranja i programiranja razvoja i unapređivanja djelatnosti knjižnica u cjelini i u odnosu na pojedine funkcije knjižnica, planiranja razvoja mreža knjižnica i njihovo ustrojavanja kao i drugi poslovi na unapređivanju stručnog rada u knjižnicama, njihovom međusobnom povezivanju, odnosno izgradnji mreža i uključivanju u jedinstveni informacijski sustav Republike Hrvatske (čl. 4. Pravilnika).
Za obavljanje poslova matične djelatnosti, matična knjižnica ustrojava posebnu jedinicu – službu koja surađuje s ostalim odjelima knjižnice te pojedincima u knjižnici koji su stručnjaci na određenim poslovima matične djelatnosti.
Županijska matična narodna knjižnica organizira i obavlja poslove matične djelatnosti surađujući s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, drugim matičnim knjižnicama te drugim knjižnicama i ustanovama koje djeluju na području knjižničarstva, arhivistike, dokumentacije i informacijskih službi.