PLAN RADA MATIČNE SLUŽBE GRADSKE KNJIŽNICE KRAPINA ZA 2013. GODINU

 

 

Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj definirani su temeljni i razvojni poslovi matične djelatnosti.

Plan rada Matične službe Gradske knjižnice Krapina za 2013. predviđa sljedeće temeljne poslove:

32 knjižnice osnovnih škola

  9 knjižnica srednjih škola

  6 gradskih knjižnica

  5 općinskih knjižnica

  1 narodna knjižnica u sastavu

 

§         Izvršenje 12 stručnih nadzora u knjižnicama

                         

         Metode rada:

                                      – radni posjeti svakoj pojedinoj knjižnici

                                     – provođenje anketa

                                     Uvid u realizaciju:

        

           Izvješća i službene bilješke

§         Organiziranje bibliobusne službe u Krapinsko-zagorskoj županiji

o       U suradnji sa Upravnim odjelom za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu organizirati uvođenje bibliobusne službe u Krapinsko-zagorsku županiju, prema Elaboratu o opravdanosti uvođenja bibliobusne službe.

               

        Metode rada:

                                               – radni posjeti i sastanci   

§         Dalje poticanje i pružanje stručne pomoći pri zapošljavanju diplomiranih knjižničara u knjižnicama u kojima je zaposlen samo jedan djelatnik kao ravnatelj sa srednjom stručnom spremom (Oroslavje, Bedekovčina)

               

        Metode rada:

                                             – radni posjeti i sastanci

§         Poticanje zapošljavanja školskih knjižničara u punom radnom vremenu u knjižnicama koje ispunjavaju uvjete

 

        Metode rada:

                             – radni posjeti i sastanci

 

§         Nabava i zaštita građe

o       Prikupljanje obaveznog primjerka s područja županije

o       Distribucija viškova i poklona iz Gradske knjižnice Krapina

o       Stručna pomoć kod revizije i otpisa te u ostalim stručnim poslovima u svim tipovima knjižnica

§         Izgradnja i opremanje knjižnica

o       Pružanje stručne pomoći pri izgradnji i adaptaciji zgrade, te preseljenju knjižnice u Oroslavju.

       

        Metode rada:

                                           – radni sastanci i posjeti

 

          Trajno stručno osposobljavanje knjižničnog osoblja

o       Provođenje radionica/predavanja u suradnji sa Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara (minimalno dvije radionice)

                        

        Metode rada:

                                          – predavanja/radionice suradnika CSSU

                                          – uvid u realizaciju: evidencija nazočnih

o       Po potrebi organizacija radnih posjeta pripravnika matičnoj knjižnici

o       Poticanje knjižničara na redovito praćenje stručne literature i stvaranje priručne BDI zbirke

§         Pružanja stručne pomoći

o       Poticanje svake pojedine knjižnice na izgradnju zbirki sukladno specifičnim potrebama i zahtjevima korisnika, a posebice na izgradnju zavičajnih zbirki

o       Pružanje stručne pomoći u reviziji i otpisu, stručnoj obradi i smještaju građe

o       Poticanje i pružanje stručne pomoći u izlaganjima na stručnim skupovima

§         Stručno usavršavanje matičara

o       Sudjelovanje u radu voditelja matičnih službi

o       Praćenje stručne literature

o       Sudjelovanje u radu stručnih knjižničarskih udruga i vijeća (Knjižničarsko društvo, Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara)

o       Sudjelovanje na stručnim skupovima – Proljetna škola za školske knjižničare, Skupština HKD-a itd.

§         Ostali poslovi

o       Rad na stručnoj obradi – analitici časopisa Zavičajne zbirke matične knjižnice

o       Rad na stručnoj obradi ostale građe matične knjižnice

o       Ostali poslovi po nalogu ravnateljice

o       Daljnja organizacija i vođenje Informatičke radionice 50+, za osobe treće životne dobi i osobe bez informatičkih znanja i vještina

§         Suradnja Matične službe:

o       Ministarstvo kulture RH

o       Ministarstvo znanosti. Obrazovanja i športa RH

o       Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

o       Matične službe drugih županija

o       Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara

o       HKD

o       KDKZŽ

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU MATIČNE SLUŽBE GRADSKE KNJIŽNICE KRAPINA ZA 2012. GODINU

 

 

  Na području Krapinsko-zagorske županije djeluje ukupno:

                   12 narodnih knjižnica

                     9 srednjoškolskih knjižnica

                   32 osnovnoškolska knjižnica

Planom rada previđeni su sljedeći temeljni poslovi:

Realizacija:

Izvršeno  je ukupno 3 obilaska narodnih knjižnica i 10 obilazaka osnovnoškolskih i srednjoškolskih knjižnica, i to ovim redom:

11. siječnja izvršen je nadzor u knjižnici Osnovne škole Janka Leskovara u Pregradi i knjižnici Srednje škole Pregrada.

12. siječnja izvršen je nadzor u Gradskoj knjižnici Pregrada i knjižnici Osnovne škole Antuna Mihanovića Petrovsko.

16. svibnja izvršen je nadzor u Općinskoj knjižnici Krapinske Toplice i u knjižnici Osnovne škole Krapinske Toplice.

17. svibnja izvršen je nadzor u Narodnoj knjižnici Hum na Sutli i u knjižnici Osnovne škole Viktora Kovačića u Humu na Sutli.

25. rujna izvršen je nadzor u Gradskoj knjižnici Zlatar i u knjižnici Srednje škole Zlatar.

26. rujna izvršen je nadzor u Općinskoj knjižnici i čitaonici Sveti Križ Začretje i u knjižnici Osnovne škole Sveti Križ Začretje.

Po izvršenim obilascima, sačinjena su izvješća o istome koje su sadržavala osnovne podatke:

                  

    ◙  za narodne knjižnice:

·         naziv knjižnice, adresu, tel. i e-mail,  ime ravnatelja, stručnu spremu ravnatelja,

            ostale stručne djelatnike, pravni status ustanove,  podatke o prostoru i opremi

            (sa fotografijama stanja), radno vrijeme, podatke o stručnom radu i poslovanju

            (uključujući stanje fonda i prinovu u prethodnoj godini) te zaključak i prijedloge

                  

    ◘  za školske knjižnice:

·         naziv škole, adresu, tel. i e-mail (škole i knjižnice ako ju ima), ime ravnatelja, područne škole (ime,  broj učenika i razrednih odjela), broj učenika u matičnoj školi, broj raz. odjela u mat. školi, ukupan broj nastavnika, ime knjižničara, radno vrijeme knjižničara, stručna sprema knjižničara, smještaj knjižnice, površina, radno vrijeme knjižnice, postojanje pravilnika o radu i plana rada knjižnice, informatizacija poslovanja, broj računala za korisnike, stanje fonda ( knjižni, neknjižni, periodika), nabava u prethodnoj godini ( struktura), smještaj građe na policama, posljednja revizija te zaključak i prijedlozi.

     Sva izvješća dostavljana su knjižnicama tj. školama, Ministarstvu kulture RH tj. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo – savjetnicama za narodne i školske knjižnice).

     Kao osnovni problemi u narodnim knjižnicama i dalje su nasljeđeni problemi knjižnica koje nisu samostalne ustanove (Pučko otvoreno učilište Donja Stubica), te dvije knjižnice (Bedekovčina i  Oroslavje) gdje su kao privremeni ravnatelji imenovani pomoćni knjižničari. Nedostatan prostor također je veliki problem u gotovo svim narodnim knjižnicama. Akutno kritični problemi u Oroslavju i Zaboku su u fazi rješavanja, dočim se u narodnim knjižnicama u Zlataru i Svetom Križu Začretju tek trebaju početi rješavati. Rješenja su već predložena i čeka se na pogodno vrijeme da se ta rješenja provedu i isfinanciraju. Rekonstrukcija knjižnice u Oroslavju i adaptacija knjižnice u Zaboku su pred završetkom, čime bi se riješili akutni problemi s prostorom koji su postojali u tim knjižnicama. Nadamo se da će se i ostalim knjižnicama gdje postoje problemi sa prostorom u najskorije vrijeme (ako to financijske okolnosti dozvole) također uspješno riješiti.

   Dostavljena izvješća o radu školskih knjižnica ukazuju na problemske točke: pitanja prostora (nedostatan postojeći prostor, dok nekolko ima u planu osigurati povoljnije prostore), tehničke opreme (računalo ne posjeduju dvije osnovnoškolske knjižnice, a knjižnični program ukupno tri osnovnoškolske knjižnice) i pitanje stručnih djelatnika (jedna osnovnoškolska knjižnica nema zaposlenog stručnog djelatnika).

     U suradnji sa CSSU organizirane su dvije radionice: 21. svibna održana je radionica “Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama“, koju održale Dajana Brunac i mr. sc. Alka Stropnik, a 29. studenog održana je radionica “E-izvori: odabir, vrednovanje i korištenje” koju je vodila i prezentirala Zdenka Sviben. Na radionicama  je sudjelovalo ukupno 40 stručnih djelatnika.

    Osobom nazočnošću (tijekom obilaska knjižnica) i putem ostalih komunikacijskih medija (telefon, e-mail) knjižničarima svih tipova knjižnica pružana je stručna pomoć glede provedbe revizije, smještaja građe, provođenja inventarizacije, nabave građe i izgradnje fondova, informatizacije itd. što je za svaku pojedinu knjižnicu navedeno u izvješću. Stručna pomoć pružana je i knjižnicama glede provođenja revizije i otpisa građe u knjižnicama. Tako je stručna pomoć pružena i Osnovnoj školi Viktora Kovačića u Humu na Sutli glede provođenja otpisa građe.

   Knjižničari svih tipova knjižnica redovno su obavještavani o održavanju stručnih skupova i izložbi, prijedlozima za donošenje akata i smjernica kao i objavljenoj stručnoj literaturi.

            Voditelj Matične službe sudjelovao je 28. lipnja na Županijskom stručnom vijeću školskih knjižničara u pregradi sa predavanjem i Power point prezentacijom na temu “Matična služba Krapinsko-zagorske županije – povijest, misija i uloga

    Sudjelovanje u radu radionica CSSU održanih u matičnoj knjižnici.

    Sudjelovanje na stručnim skupovima:

Sudjelovanje na stručnim sastancima voditelja županijskih matičnih službi pri Zavodu za knjižničarstvoNSK.

§         Organizacija i vođenje Informatičke radionice 50+ za osobe treće životne dobi i osobe bez informatičkih znanja i vještina. Radionica je održana u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Krapina, a na njoj je u dvije grupe sudjelovalo ukupno 22 polaznika.

§         Nastavak rada na projektu uvođenja bibliobusne službe u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Ministarstvo kulture RH

Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa RH

Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu

Županijskim stručnim vijećem školskih knjižničara

Ostalim županijskim matičnim knjižnicama

HKD-om

Knjižničarskim društvom Krapinsko-zagorske županije