Gradska knjižnica Krapina

Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13

49000 Krapina

OIB 76228618573

U Krapini, 02. siječnja 2017.

 

Plan rada Gradske knjižnice Krapina za 2017. godinu

Gradska knjižnica Krapina je ustanova od posebnog interesa za naš grad i županiju, kako zbog svoje povijesti i misiju, tako i kroz kadrovsku osposobljenost i svoju funkciju županijske matične knjižnice.

U knjižnici je danas zaposleno 8 djelatnika, i to 7 stručnih djelatnika (jedna je djelatnica zaposlena na određeno vrijeme – do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta) i jedna pomoćna djelatnica – čistačica – spremačica. Uz ravnatelja knjižnice od stručnih djelatnika zaposlene su još tri diplomirane knjižničarke sa VSS (voditeljica dječjeg odjela, voditeljica Matične službe i diplomirana knjižničarka – informatorica), te dvije pomoćne knjižničarke sa SSS.

Knjižnica je za korisnike otvorena 45 sati tjedno.

Redovna djelatnost knjižnice

Osnovna djelatnost knjižnice j nabava i prikupljanje knjižne i neknjižne građe, njezina klasifikacija, katalogizacija i čuvanje, te posudba građe korisnicima usluga knjižnice. Osnovna intencija je uz postojeći nivo usluga korisnicima (posudba knjiga, DVD-a, fotokopiranje, pretraživanje građe…), korištenjem tehničke opreme podići taj nivo na još višu razinu i pozicionirati se u modernim i aktuelnim poimanjem pozicije knjižnice u društvu.

Ovdje prije svega mislim na transformaciju knjižnica od mjesta gdje se skuplja građa do mjesta gdje se boravi i susreće. Knjižnica tako postaje “treći prostor” u našem društvu. Nakon prvog prostora gdje živimo i drugog gdje radimo, knjižnica se nameće i natječe kao treći prostor, mjesto gdje svi dolazimo u kontakt i gdje se družimo u svojim aktivnostima koje nisu ili ne trebaju biti vezane za ono čime se profesionalno bavimo. Knjižnica tako postaje prostor u koji mogu nastupati ravnopravno raznolike udruge civilnog društva i prezentirati se.

Nabava

Gradska knjižnica Krapina provoditi će i dalje nabavu građe u skladu sa Standardima za narodne knjižnice (županijska knjižnica) izraženu u postocima: 45% znanstvene literature, 35% beletristike, 15% dječje i 5% priručne literature. Sustavno će se provoditi nabava knjižne i neknjižne građe sa ciljem povećanja fonda elektroničke i AV građe, te igračaka za Dječji odjel. U suradnji sa nakladnicima i tiskarima sa područja naše županije nabavljat će se obavezni primjerak u skladu sa Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica RH, kao i nabava sitnog tiska zavičajnog karaktera.

Nastavit će se i dalje nabava novina i časopisa i to: dva naslova dnevnih novina (Jutarnji list i Večernji list), te časopisa Glorija, Globus Doktor u kući, Unikat i Bug. Od dječjih časopisa nabavljat ćemo Teen, Moj planet, Prvi izbor, Meridijani i Smib. Zagorski list i Glas Zagorja knjižnica ostvaruje kroz obavezni primjerak.

Posebna pažnja posvetit će se nabavi knjižne i neknjižne građe izdane u našoj županiji, čime će se i Gradska knjižnica Krapina uključiti u afirmaciju pisane riječi u našoj županiji. Ova građa također čini okosnicu naše zavičajne zbirke i stalno se proširuje novim naslovima.

 Obrada

Obrada građe u Gradskoj knjižnici Krapina vrši se kroz knjižnični software „Zaki“, kojim smo uključeni u kooperativnu katalogizaciju sa ostalim knjižnicama u sustavu, te si time olakšavamo i ubrzavamo stručni dio obrade.

U skladu sa mogućnostima radit će se na zaštiti knjižne građe putem omotavanja knjiga u zaštitne folije.    

Permanentno će se izdvajati oštećena građa, te će se kreirati otpisne liste za uništenu, dotrajalu i zastarjelu građu.

Korisničke usluge

Kroz podizanje kvalitete i obima usluga nastojat će se povećati broj korisnika, a posebno mlađih članova, odn. djece i mladih do 18 godina. Korisnici knjižnice dobivat će stručno vodstvo i informacije o načinima korištenja knjižnice korištenjem elektroničkih izvora informacija, kao i vodstva tijekom organiziranih izložbi.

Korisnicima će i dalje biti na raspolaganju usluga međubibliotečne posudbe, kao i usluga online rezervacije građe.

Posebna pažnja posvetit će se informiranju, kako članova, tako i svih građana zainteresiranih za naše usluge i to putem vlastite web stranice (www.gkkr.hr) i našeg Facebook profila, gdje se mogu dobiti sve relevantne informacije o našem radu. Na našoj stranici mogu se dobiti informacije o svim našim aktivnostima i obavijesti o novim i najčitanijim knjigama, Ovdje se može pregledavati i pretraživati naš online katalog, te se može također pregledavati i pretraživati digitalizirani zapis Krapinskog vjesnika.

Uz web portal održavat ćemo i naš Facebook profil, koji iz dana u dan ima sve više svojih pristalica, te ćemo putem njega nastojati ostvariti dobru promociju knjižnice i održavati komunikaciju sa postojećim i potencijalnim korisnicima.

Matična služba

Matična služba će obavljati temeljne i razvojne poslove i zadatke predviđene Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica RH, a koji se odnosi na stručni nadzor, pružanje stručne i savjetodavne pomoći, suradnja sa voditeljima i ravnateljima narodnih knjižnica, knjižničarima i ravnateljima škola, te organiziranje i provođenje radionica sa stalno stručno usavršavanje u suradnji sa CSSU-om.

Kulturna i javna djelatnost knjižnice

Jedan od osnovnih oblika javnog kulturnog rada u knjižnici su književne večeri i promocije. Njih treba pažljivo organizirati i izabrati najeminentnije hrvatske autore, te autore koji su važni za naš zavičaj.

Tako će se knjižnica tradicionalno uključiti u nacionalne manifestacije „Noć knjige“ i Mjesec knjige“ i gradske manifestacije „Tjedan kajkavske kulture“ i obilježavanja Dana Grada Krapine. Posebno bih istaknuo Mjesec hrvatske knjige, koji se održava svake godine od 15. 10. do 15. 11. kad je i naša javna djelatnost još intenzivnija. TIz godine u godinu podižemo kvalitetu književnih večeri i promocija i nastojimo privući što više publike. Prvi cilj nam je popratiti najvažnija djela izdana u našoj županiji, a zatim i ostala vrijedna izdanja. Organizirat ćemo i manje koncerte i izložbe, primjerene našem prostoru (Plava dvorana) i to naravno u suradnji sa drugim kulturnim institucijama i udrugama koje djeluju u našem gradu. Još ćemo veći naglasak dati suradnji sa svim zainteresiranim udrugama sa područja našeg grada, ali i šire.

Nastavit ćemo suradnju sa udrugom „Hrvatska žena“ iz Krapine s kojom smo već uspješno surađivali, i to namjeravamo nastaviti na novim projektima od zajedničkog interesa (obilježavanje dana žena).

U suradnji sa osnovnim školama i vrtićima i dalje će se organizirati radionice, pričaonice i igraonice za najmlađe. Treba reći  da su radionice za najmlađe polučile ogroman uspjeh i izazvale veliki interes djece i roditelja, te ćemo ih nastaviti i u 2017. godini.

Također sudjelovat ćemo u medijima, gostovanjem na radiju ili participiranjem u pisanim medijima, sve u cilju popularizacije kulturnih aktivnosti Gradske knjižnice Krapina.

Krajem 2015. godine započeli smo suradnju sa Knjižnicom Rogaška Slatina, i tu suradnju planiramo još više intenzivirati, prije svega kroz aktivnosti našeg „Čitateljskog kluba“, našeg zajedničkog projekta, koji je već u svojoj drugoj godini rada, i za kojeg vjerujemo da će mogao postati tradicionalan. Sastanke kluba planiramo održavati naizmjenično u Krapini i Rogaškoj Slatini. Na tim susretima predstavili bi naše književnike (u Rogaškoj Slatini) i slovenske autore (u Krapini).

Održavanje prostora knjižnice

I ove godine nastavit ćemo sa tekućim održavanjem prostora knjižnice. Moramo istaći da se u prostoru knjižnice nažalost vidi i osjeća njegova starost (13 godina), što je dijelom posljedica više sile, te treba posebno naglasiti da knjižnica ima velike probleme sa podzemnim vodama koje uzrokuju poplavljivanje podrumskih prostorija i posljedično veliku materijalnu štetu. U ovom problemu očekujemo veliku pomoć našeg osnivača, Grada Krapine, kako bi te probleme, ako ih već ne možemo riješiti, onda barem da ih možemo staviti pod kontrolu. Planiramo zamijeniti dotrajalu rasvjetu u prizemlju knjižnice novom modernijom i ekološkijom LED rasvjetom, čime bi također i uštedjeli značajna financijska sredstva.

Suradnja sa drugim institucijama

Suradnju sa drugim institucijama treba i dalje podizati na viši nivo, što kvantitativno, a što kvalitativno. Treba se još bolje povezati sa svim kulturnim ustanovama u našem gradu, školama vrtićima, Radiom RHZK, ali i sa Pučkim otvorenim učilištem, kao našom nekadašnjom matičnom ustanovom, a danas našim susjedom i partnerom. Posebno bih ovdje istaknuo suradnju sa Turističkom zajednicom i Muzejem krapinskog pračovjeka na uzajamnom nadopunjavanju usluga i djelatnosti. Nadalje razvijat ćemo i dalje odličnu suradnju sa udrugama sa područja našeg grada, ali i šire. Posebno bih ovdje naveo dobru suradnju sa udrugama „Tavan“, „Hrvatska žena“ i Foto-klub Krapina.

Ljudski resursi

Treba poticati stručno usavršavanje djelatnika i napredovanje u struci, jer mislimo da među djelatnicima postoji dovoljan intelektualni potencijal, samo ga treba jasno artikulirati i ostvariti.

I na kraju, ali ne manje važno, treba posebnu pažnju posvetiti komunikaciji prema djelatnicima i među djelatnicima, jer su oni najbitniji čimbenik ove knjižnice. Djelatnike knjižnice treba optimalno iskoristiti, prije svega prema njihovoj stručnoj spremi, ali i prema njihovim intelektualnim sposobnostima i sklonostima, sve kako bi se u konačnici polučio što bolje napredak u radu ove ustanove.

Smatram da je optimalno isklorištavanj ljudskih resursa i kvalitetan menadžment krucijalno pitanje ove najstarije kulturne ustanove od posebnog interesa za Grad Krapinu.

                                                                                             ravnatelj Gradske knjižnice Krapina

                                                                                                          Zdravko Štefanić