Klasa: 612-04/18-01/47

Urbroj: 2140-380/1-18-01 od 10. VII. 2018. (4130)

Na temelju članka 23. Statuta ravnatelj Gradske knjižnice Krapina raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

– diplomirani knjižničar – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz državljanstva (preslik domovnice ili osobne iskaznice)

– dokaze o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili diplome)

– dokaz o položenome stručnom ispitu

– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnog odnosa, predočit će izvornike.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijavu na natječaj s prilozima poslati na adresu: Gradska knjižnica Krapina, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13, 49000 Krapina ili osobno predati s naznakom: prijava na natječaj za popunu radnog mjesta.

Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Gradska knjižnica Krapina