Gradska knjižnica Krapina (dalje u tekstu: GKKR) je narodna knjižnica i kulturna ustanova čiji je osnivač Grad Krapina. Zajedničkim djelovanjem zaposlenika te uz podršku partnera i suradnika osigurava edukativne, informacijske i kulturne usluge svojim korisnicima. Kako bi Vam se omogućilo korištenje usluga, GKKR su potrebni Vaši osobni podaci.


GKKR brine o Vašoj privatnosti i cilj je osigurati da se informacije koje se o Vama prikupljaju i čuvaju obrađuju na transparentan način. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu obavijest u kojoj je navedeno kako i zašto GKKR prikuplja Vaše osobne podatke, kako ih čuva, s kim ih dijeli, koje su pravne osnove prikupljanja Vaših osobnih podataka i koja su Vaša prava.

Osobni podatak svaki je podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Sa svim Vašim osobnim podacima koje GKKR prikuplja, čuva ili ih na drugi način obrađuje postupa se u cijelosti u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i svim drugim primjenjivim podacima o zaštiti osobnih podataka koji su trenutno na snazi.

Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je GRADSKA KNJIŽNICA KRAPINA, OIB: 76228618573 Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13.

To znači da GKKR određuje načine i svrhu obrade Vaših osobnih podataka.

Sve podatke koje GKKR prikuplja o Vama, prikuplja ih u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, odnosno u skladu s nekom od valjanih pravnih osnova prikupljanja.

Podaci koje GKKR prikuplja o Vama

O Vama se prikupljaju podaci koji su potrebni da se s Vama sklopi ugovorni odnos temeljem kojeg postajete član GKKR i koristite usluge GKKR, da se ispune pravne obveze prema Vama ili prema trećim osobama ili zato što je to u legitimnom interesu, npr. kako bi se moglo organizirati poslovanje i poboljšati usluge.

Tako se prikupljaju, na primjer, Vaše ime i prezime, osobni identifikacijski broj, kontaktna adresa, podatak o Vašim prethodnim posudbama, potpis, podatak o Vašem obrazovanju, spolu, statusu te drugi Vaši kontaktni podaci.

Pravne osnove prikupljanja Vaših osobnih podataka

· Ispunjenje ugovorne obveze

Pojedini podaci o Vama, poput Vašeg imena i prezimena ili datuma upisa, prikupljaju se kako bi Vam GKKR mogla pružiti uslugu i omogućiti Vam upis u člansku evidenciju. Za to je potreban Vaš vlastoručni potpis.

· Postupanje u skladu s pravnom obvezom

Neke informacije o Vama GKKR je dužna prikupljati kako bi se postupalo u skladu s pravnom obvezom. Na primjer, podatak o Vašem osobnom identifikacijskom broju (dalje u tekstu: OIB) GKKR je dužna prikupljati kako bi ispunila obveze kao korisnika osobnog identifikacijskog broja na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju (NN 60/2008) i uvela Vaš OIB u službenu evidenciju koju je GKKR obvezna voditi i koristiti u svakodnevnom radu.

· U svrhu uspostave, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

Moguće je i da se neke informacije o Vama prikupljaju kako bi se mogli uspostaviti ili ostvariti pravni zahtjevi prema Vama u svrhu zaštite knjižnične građe. Zaštita knjižnične građe jedna je od pravnih obveza GKKR koja proizlazi iz odredbe članka 45. Zakona o knjižnicama.

· U svrhu legitimnog interesa

Pojedine informacije o Vama, poput povijesti posudbe, čuvaju se kako bi se moglo bolje i uspješnije organizirati poslovanje. Podaci o povijesti posudbe bitni su zbog evidencije naslova i autora zanimljivih korisnicima usluga GKKR, kako bi se na temelju tih informacija korisnicima mogla ponuditi bolja usluga. Uvid u te podatke imaju isključivo ovlašteni djelatnici i Vi te ih se ne dijeli s trećim osobama. Na temelju te evidencije u svakom trenutku, internetom ili osobno u knjižnici, možete samostalno provjeriti koje ste naslove posudili. Djelatnici Vam nakon uvida u povijest posudbe, isključivo na Vaš zahtjev, mogu preporučiti autore i naslove koji bi Vas mogli zanimati.
U slučaju da ne želite da se o Vama prikupljaju podaci o povijesti posudbe, to možete zatražiti prilikom idućeg posjeta GKKR. Na Vaš će zahtjev GKKR izbrisati povijest Vaših posudbi te se o Vama više neće prikupljati podaci te vrste.

Informacije o Vama poput dobi, statusa, stručne spreme ili spola prikupljaju se isključivo kako bi se pomoću tih podataka kvalitetnije organiziralo poslovanje GKKR, bolje upoznalo korisnike te kako bi ti podaci omogućili unaprjeđenje usluga koje Vam GKKR pruža ili pak osmišljavanje novih usluga koje bi Vam mogle biti zanimljive.

Podaci o statusu, spolu ili stručnoj spremi prikupljaju se za potrebe statistike te ih se nikada ne koristi u marketinške svrhe niti ih se ustupa trećim osobama.

Ovi podaci dijele se isključivo s nacionalnim i međunarodnim udruženjima knjižnica te Državnim zavodom za statistiku i to u agregiranom i anonimiziranom obliku koji onemogućuje povezivanje s identificiranom fizičkom osobom.

· Uz Privolu

U određenim će se slučajevima podaci o Vama prikupljati i obrađivati zato što ste to dopustili. U takvim slučajevima uvijek je riječ o podacima koji nisu uvjet za pružanje usluge korisniku te danu privolu u svakom trenutku možete povući. Ovdje je riječ o podacima koje ste unijeli u pristupnicu, iako su takvi podaci označeni kao neobvezni, na primjer Vaša titula ili kontakt.

Unosom takvih neobveznih podataka u pristupnicu dali ste privolu da GKKR Vaše podatke koristi i obrađuje, dok ne kažete da to više ne želite. To možete učiniti vrlo jednostavno: obratite se djelatniku prilikom idućeg posjeta knjižnici mreže GKKR.

Ako ste GKKR ustupili svoj kontakt, isti se neće dijeliti s trećim osobama niti će ga se koristiti u marketinške svrhe, već isključivo kako bi se unaprijedile usluge GKKR.

No, moguće je da će Vas GKKR kontaktirati kao svog postojećeg korisnika i člana s kojim je u ugovornom odnosu, kako biste primili obavijest isključivo o uslugama i događanjima u GKKR.

Pristup Vašim osobnim podacima

Pristup Vašim osobnim podacima imaju isključivo ovlašteni djelatnici kojima su Vaši osobni podaci potrebni za ispunjavanje zadataka koji su u opisu njihovog radnog mjesta, a kako bi Vama mogli pružiti uslugu i kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje sustava.

U Vaše osobne podatke uvid mogu imati i partneri i suradnici GKKR, npr. revizori, porezna tijela, pravni savjetnici ili vanjski pružatelji usluge održavanja IT sustava.

Vaši se osobni podaci ne iznose izvan Republike Hrvatske i nikad se ne ustupaju trećim osobama u marketinške ili promidžbene svrhe.

Sigurnost Vaših osobnih podataka

GKKR brine o zaštiti Vaših osobnih podataka. Informacije o Vama zaštićene su odgovarajućim organizacijskim i tehničkim mjerama koje su namijenjene sprječavanju neovlaštenog pristupa ili zlouporabe Vaših osobnih podataka.

U slučaju sumnje na bilo kakav slučaj zlouporabe ili gubitka ili neovlaštenog pristupa Vašim osobnim podacima, molimo Vas da o tome obavijestite GKKR bez odgode.

Čuvanje Vaših osobnih podatka

Vaši osobni podaci neće se čuvati duže nego što je to potrebno za ispunjenje svrhe radi koje su podaci prikupljeni, osim ako je na temelju ugovora, zakona ili internog akta propisan dulji rok čuvanja.

Kada Vaši podaci više ne budu potrebni, GKKR će Vaše osobne podatke izbrisati iz sustava, a fizičke kopije uništiti.

Vaša prava

Čak i ako se već obrađuju Vaši osobni podaci, imate pravo njima raspolagati na dolje naznačene načine.

Pristup

Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima u bilo kojem trenutku te zatražiti da Vam se omogući uvid u sve Vaše osobne podatke koji se obrađuju.

Prigovor

Imate pravo prigovoriti određenim aktivnostima obrade osobnih podataka, npr. obradi osobnih podataka na temelju legitimnog interesa poput izravnog kontaktiranja, ili tražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

Prijenos

Imate pravo zatražiti prijenos Vaših podataka drugom pružatelju usluga. Ovo pravo omogućuje Vam da zatražite od GKKR da Vam dostavi sve Vaše podatke u strojno čitljivom obliku ili da ih se izravno uputi drugom pružatelju usluga.

Ažuriranje

Imate pravo ažurirati, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke u bilo kojem trenutku osobnim dolaskom u GKKR.

Brisanje

Možete zatražiti brisanje osobnih podataka koje GKKR ima o Vama, osobnim dolaskom u GKKR.


Pritužba

U slučaju da imate prigovor na rad GKKR u vezi prikupljanja, čuvanja i obrade osobnih podataka pritužbu možete podnijeti nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
HR – 10 000 Zagreb
Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-pošta: azop@azop.hr

Web: https://azop.hr

Vodite računa o tome da će GKKR evidentirati svaku komunikaciju o takvim zahtjevima kako bi se mogao riješiti bilo koji potencijalni spor.

Za ostvarivanje svojih prava možete se obratiti pisanim putem na adresu GRADSKE KNJIŽNICE KRAPINA, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13, 49000 Krapina. Na Vaše zahtjeve bit će odgovoreno u roku od mjesec dana, osim ako nije riječ o kompleksnom ili složenom zahtjevu, a u slučaju da GKKR nije u mogućnosti udovoljiti Vašem zahtjevu, odluka će biti obrazložena.

Obavijest o promjenama

Sve promjene obavijesti o privatnosti bit će pravovaljano objavljene na web stranici GKKR ili učinjene dostupnima korisnicima na neki drugi prikladan način.