JAVNI NATJEČAJ – Grad Krapina

Klasa: 007-03/22-01/0001

Urbroj: 2140-1-01-0101-22-2

od 13. IV. 2022. (2817)

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine broj 17/19 i 98/19) te članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09., 3/13., 1/18., 1/20. i 1/21.), a vezano uz članak 20. stavka 2. Statuta Gradske knjižnice Krapina, gradonačelnik Grada Krapine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Krapina.

Za ravnatelja Gradske knjižnice Krapina može biti imenovana osoba, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij

– položen stručni knjižničarski ispit

– najmanje pet godina rada u knjižnici

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. životopis s opisom stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti, vlastoručno potpisan

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) ili elektronički zapis iz Knjige državljana,

3. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

4. dokaz o položenom knjižničarskom stručnom ispitu (preslik)

5. dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

6. dokaz o traženom radnom iskustvu u knjižničarskoj struci (potvrda poslodavca o poslovima koje je kandidat obavljao i u kojem razdoblju, preslik ugovora o radu ili drugog dokumenta kojim se to dokazuje, a koji je staž evidentiran u matičnoj evidenciji HZMO-a)

7. prijedlog četverogodišnjeg plana rada.

Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Krapine na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i prijavi uz ostale dokaze priložiti i dokaze sukladno posebnim propisima kojima je uređeno to pravo (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz o nezaposlenosti i dr.) i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. tog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: branitelji.gov.hr/popisdokaza

Pisana prijava na natječaj s obveznim prilozima i dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnosi se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 Krapina, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Krapina – ne otvaraj«.

Osoba koja podnese nepravodobnu ili nepotpunu prijavu na natječaj ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće se razmatrati, o čemu će joj se dostaviti pisana obavijest na koju nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Krapine sukladno članku 10. stavku 1. točki 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15).

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Podnošenjem prijave na ovaj natječaj kandidati su izričito suglasni da Grad Krapina za svakog kandidata od Ministarstva pravosuđa i uprave zatraži izdavanje posebnog uvjerenja o podacima iz članka 13. stavka 4. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne novine br. 143/2012., 105/2015. i 32/2017.).

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Krapina kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Zadržava se pravo poništenja natječaja.

Grad Krapina